Register Marshall

สินค้ารับประกัน 1 ปี (12 เดือน) นับจากวันที่ซื้อ (ไม่ใช่วันที่ลงทะเบียน) พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อขอรับบริการในระยะเวลารับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

(1) สินค้าที่นำเข้าโดย ASH จะได้รับประกันสินค้าและบริการโดย ASH เท่านั้น

(2) ผลิตภัณฑ์ที่เสียเนื่องจากวัสดุหรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตหรือเสียจากการใช้งานปกติหรือการใช้งานตามคำแนะนำที่เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์รวมถึงคู่มือการใช้งาน, ข้อกำหนดทางเทคนิค และ คู่มือด้านความปลอดภัย

(3) การรับประกันจะเริ่มนับโดยอัตโนมัติจากวันที่ซื้อแม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่เต็มที่ก็ตาม

(4) ในระยะเวลารับประกัน ASH จะให้บริการซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยไม่คิดค่าบริการ, ค่าซ่อม และค่าเปลี่ยนเครื่องใหม่

(5) ไม่มีการรับประกันระหว่างประเทศ รวมถึงเครื่องที่ซื้อตรงจากต่างประเทศ

(6) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในระยะเวลารับประกันจะยังคงรับประกันจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิม

(7) การรับประกันนี้อยู่ภายใต้และตีความภายใต้กฎหมายของประเทศที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น

(8) ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค้าหากไม่มีหลักฐานการซื้อมายืนยัน

(9) ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสินค้าที่ซื้อ / PRODUCT INFORMATION

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

ข้อมูลลูกค้า / CUSTOMER INFORMATION

การลงทะเบียนรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะหากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นสินค้าที่ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้นำเข้ามาจำหน่าย

โปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบและแอบอ้างการนำเข้าสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย ถือว่ามีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่าน ยินยอมและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASH / I confirm that I have already read, consented and agreed to ASH Privacy Policy