หากต้องการการรับประกันฟรี 1 ปี กรุณาลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นี้ / Please register for 1 year free warranty.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อกรอกแบบฟอร์มและคุณต้องเก็บหลักฐานการซื้อ/รับไว้ ในกรณีที่หลักฐานการซื้อ/ใบเสร็จรับเงินไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในการลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์จะถือเป็นโมฆะ / Please ensure the information is correct when filling out the form. Please keep the proof of purchase / receipt. In the event that the proof of purchase / receipt is inconsistent with the information specified in the online warranty registration, the registration will be void.