1
2
3

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

│ Warranty Policy

*สินค้ารับประกัน 1 ปี (12 เดือน) นับจากวันที่ซื้อ พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อขอรับบริการในระยะเวลาประกัน


  1. การรับประกันสินค้ามีระยะเวลา 12 เดือน เริ่มนับจากวันที่ซื้อ โดยลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หลักฐานคำสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือหลักฐานการซื้อใดๆ ที่มีข้อความสมบูรณ์ และไม่มีการแก้ไขใดๆ เพื่อใช้ประกอบในการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน Line OA: @ashasia หรือเว็บไซต์ https://warranty.ash-asia.com/register-urbanears
  2. ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือหลักฐานการซื้อสูญหาย หรือ กรณีเอกสารไม่สามารถระบุวันที่ซื้อได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับประกันเริ่มจากวันที่สินค้าได้ถูกส่งออกจากบริษัทฯ เท่านั้น
  3. การรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่เสียหรือชำรุดจากการผลิต การใช้งานตามปกติ การใช้งานส่วนตัว การใช้งานตามคู่มือการใช้งาน ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค และคู่มือด้านความปลอดภัยที่แนบมาในกล่องสินค้า
  4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฏหมายโดย บริษัท แอช เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ภายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นสินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าซ่อมรวมค่าอะไหล่ตามอัตรามาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดราคาไว้
  5. กรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนสินค้าที่เสียในระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่เป็นรุ่นและสีเดิมของสินค้าที่เคลม หรือเป็นรุ่นเดิมแต่ต่างสีจากสินค้าที่เคลม หรือเป็นรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะเหมือนสินค้าที่เคลมในกรณีสินค้าเคลมยกเลิกการผลิตตามความเหมาะสม และบริษัทฯ จะนับประกันของสินค้าใหม่เท่ากับระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่ของสินค้าเดิมที่เสีย
  6. ไม่มีการรับประกันสินค้าระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศที่ซื้อเท่านั้น
  7. บริษัทฯ มีบริการเสริมรับ-ส่งสินค้าเคลมถึงบ้าน Door to Door Pick-Up Service สำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นสินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่ารับ-ส่งสินค้าตามอัตรามาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดราคาไว้
  8. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02 508 8787 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 น. – 18:00 น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ Chat ผ่าน Facebook: ASH Asia Thailand หรือ Line OA: @ashasia หรือ Email: support@ash-asia.com
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะไม่มีผลย้อนหลังกับการรับประกันสินค้าที่ผ่านมา